ޑޮކްޓަރ އާމިނަތު ނަޖްދާ
ޝާހިލް ރ. މީދޫ

ބަންގްލަދޭޝްގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ރާޖް ޝާހީ އިން 2018 ވަނަ އަހަރު، ބެޗްލަރ އޮފް މެޑިސިން އެންޑް ސަރޖަރީ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހާސިލުކުރެއްވުން.