އަލްފާޟިލް އަރުޝަދު އަޙްމަދު
ފަހިވާ ހއ. އުލިގަން

މެލޭޝިޔާގެ ދި ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ނޮޓިންގހަމް އިން 2016 ވަނަ އަހަރު، ބެޗްލަރ އޮފް ސައިންސް އިން ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، ކޯހުގެ ދިރާސާ ޕްރޮޖެކްޓުން [ބެސްޓް ޑިސަޓޭޝަން] އެވޯޑް ހާސިލުކުރެއްވުން.