އަލްފާޟިލާ ޞިފާން ޢަބްދުއްރަޙީމް
ފިނިފެންމާގެ ބ. މާޅޮސް

ވިލާ ކޮލެޖުން 2019 ވަނަ އަހަރު، ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އޮފް ޓީޗިންގ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެންމެމަތީ ދަރަޖައިގައި ފާސްވެ، އެ ކޯހުން [ޤާސިމް އިބްރާހީމް އެވޯޑް ފޮރ އެކްސެލެންސް] ހާސިލުކުރެއްވުން.