އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ އަޙްމަދު
ފުނާޑު ލަގްޒަރީވިލާ ޏ. ފުވައްމުލައް

ވިލާ ކޮލެޖުން 2019 ވަނަ އަހަރު، މާސްޓަރ އޮފް ޝަރީޢާ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެންމެމަތީ ދަރަޖައިގައި ފާސްވެ، އެ ކޯހުން [ޤާސިމް އިބްރާހީމް އެވޯޑް ފޮރ އެކްސެލެންސް] ހާސިލުކުރެއްވުން.