އަލްއުސްތާޛާ މުނާ ޢާޞިމް
ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 5059

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އިން 2019 ވަނަ އަހަރު، މާސްޓަރ އޮފް ލޯސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، [ޑިސްޓިންކްޝަން އެވޯޑު] ހާސިލުކުރެއްވުން.