އަލްފާޟިލާ ސައުދަތު ޢަފީފް
ސުހާނާވިލާ ސ. ފޭދޫ

އިންޑިއާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މައިސޫރުން 2019 ވަނަ އަހަރު، މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް އިން ސައިކޮލޮޖީ އިން ކްލިނިކަލް ސައިކޮލޮޖީ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، [ގޯލްޑް މެޑެލް] ހާސިލުކުރެއްވުން.