އަލްފާޟިލް ޢާމިރު ޙަސަން
ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 9245

އެވިޑް ކޮލެޖުން 2019 ވަނަ އަހަރު، މެލޭޝިޔާގެ ލިންކަން ޔުނިވަރސިޓީ ކޮލެޖުގެ މާސްޓަރ އޮފް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، [ޓޮޕް އެޗީވަރސް އެވޯޑު] ހާސިލުކުރެއްވުން.