އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް
އާރާސްތު މ. ދިއްގަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އިން 2018 ވަނަ އަހަރު، މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ލީޑަރޝިޕް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، [ބެސްޓް ސްޓޫޑެންޓް އެވޯޑް] ހާސިލުކުރެއްވުން.