އަލްފާޟިލް ޙާމިދު ޢަލީ
ހުވަނދުމާގެ އދ. މާމިގިލި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އިން 2018 ވަނަ އަހަރު، މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އިން ލީޑަރޝިޕް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، [ބެސްޓް ސްޓޫޑެންޓް އެވޯޑް] ހާސިލު ކުރެއްވުން.