އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޢަބްދުލްމަތީން
ބަސަރާ ތ. ވިލުފުށި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އިން 2018 ވަނަ އަހަރު، މާސްޓަރ އޮފް ލޯސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، [ޑިސްޓިންކްޝަން އެވޯޑް] ހާސިލުކުރެއްވުން.