އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އާދަމް
އަލިގިރި ޅ. ހިންނަވަރު

މެލޭޝިޔާގެ މަލްޓިމީޑިއާ ޔުނިވަރސިޓީ އިން 2018 ވަނަ އަހަރު، މާސްޓަރ އޮފް މަލްޓިމީޑިއާ އިން އީ-ލަރނިންގ ޓެކްނޮލޮޖީސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގައި ފާސްވެ، [ޓުން-ސިއްތި ހަސްމާ ކްރިއޭޓިވް މަލްޓިމީޑިއާ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް އެވޯޑް] ހޯއްދަވައި، އެ ކޯހުން [ބެސްޓް ސްޓޫޑެންޓް] އެވޯޑު ހާސިލުކުރެއްވުން.