އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ ލީޒާ
ނިވާދަށުގެ ހއ. ކެލާ

ވިލާ ކޮލެޖުން 2018 ވަނަ އަހަރު، މާސްޓަރ އޮފް ޝަރީޢާ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގައި ފާސްވެ، އެ ކޯހުން [ޤާސިމް އިބްރާހީމް އެވޯޑް ފޮރ އެކްސެލެންސް] ހާސިލުކުރެއްވުން.