އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ ސިއުނާ
ވިންޑްސްކްރީން ސ. ފޭދޫ

ވިލާ ކޮލެޖުން 2018 ވަނަ އަހަރު، މެލޭޝިޔާގެ އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީ މެލޭޝިޔާގެ މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެންމެމަތީ ދަރަޖައިގައި ފާސްވެ، އެ ކޯހުން [ޤާސިމް އިބްރާހީމް އެވޯޑް ފޮރ އެކްސެލެންސް] ހާސިލުކުރެއްވުން.