އަލްފާޟިލް ޙަމްދޫން ޢަބްދުލްޙަމީދު
ނަސީމީވިލާ އދ. ދިގުރަށް

މެލޭޝިޔާގެ ކޭ.ޑީ.ޔޫ ޔުނިވަރސިޓީ ކޮލެޖުން 2018 ވަނަ އަހަރު، ސްވިޓްޒަރލެންޑްގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖްމަންޓް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން ހޮސްޕިޓޭލިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން [ޓޮޕް ސްޓޫޑެންޓް އެވޯޑް] ހޯއްދަވައި، ކޯހުގެ ދިރާސާ ޕްރޮޖެކްޓުން [އައި.އެމް.އައި ބެސްޓް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިސަޓޭޝަން އެވޯޑް] ހާސިލުކުރެއްވުން.