އަލްއުސްތާޛާ ޙައްވާ ސަނާ
މ. ރިވެލިގެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބަރކްބެކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ލަންޑަނުން 2017 ވަނަ އަހަރު މާސްޓަރ އޮފް ލޯސް އިން ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް ޕޮލިޓިކްސް، ލޯ އެންޑް ތިއަރީ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެންމެމަތީ ދަރަޖައިގައި ފާސްވެ، އެ ކޯހުން [ޑިސްޓިންކްޝަން އެވޯޑު] ހާސިލުކުރެއްވުން.