އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ދިޔާނާ
ގޯރަންވިލާ ސ. ހުޅުދޫ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ލެސްޓަރ އިން 2017 ވަނަ އަހަރު، ފުރިހަމަކުރެއްވި މާސްޓަރ އޮފް ލޯސް އިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ލޯ ކޯހުން ޑިސްޓިންކްޝަން ހޯއްދަވައި، އެންމެމަތީ ދަރަޖައިގައި ފާސްވެ، [ލެސްޓަރ ސްކޫލް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޕްރައިޒް ފޮރ ދަ ބެސްޓް އޯވަރއޯލް ޕަރފޯމަންސް] އެވޯޑު ހާސިލު ކުރެއްވުން.