އަލްފާޟިލް ޙައްސާނު ވަޙީދު
ގ. ވަށަފަރު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކީލް ޔުނިވަރސިޓީ އިން 2016 ވަނަ އަހަރު، މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޕޮލިޓިކަލް އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް (ޑިޕްލޮމެޓިކް ސްޓަޑީޒް) ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެންމެމަތީ ދަރަޖައިގައި ފާސްވެ، ކޯހުގެ ދިރާސާ ޕްރޮޖެކްޓުން [ސްޕަޔަރސް އެމް.އޭ ޑިސަޓޭޝަން ޕްރައިޒް] ހާސިލު ކުރެއްވުން.