އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޞިމް
މއ.ފެހިއަލި

ދިވެހި ސަރުކާރުން ހޯދައިދިން ސްކޮލަރޝިޕެއްގެ ދަށުން ސައިޕްރަސްގެ ހޮޓެލް އެންޑް ކޭޓަރިންގ އިންސްޓްޓިއުޓްގައި ކުކަރީ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރެއްވުމުގައި އެކޯހުގައި ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ޠާލިބުގެ މަޤާމު ހޯއްދަވައިގެން ކޮލެޖުން މިކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޚާއްޞަ އިނާމު ޙާޞިލުކުރައްވާފައިވާތީ.