އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޙަސަން
ހަނދުވަރުދޭގެ/ ރ.އަލިފުށި

ދިވެހި ސަރުކާރުން ހޯދައިދިން ސްކޮލަރޝިޕެއްގެ ދަށުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ "ކޯންވޯލް ކޮލެޖް" ގައި ޔޮޓް އެންޑް ބޯޓް ބިލްޑިންގ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރެއްވުމުގައި ސްޕެޝަލް އެންޑެވަރ ޓްރޮފީ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.