ސާޖަންޓް ޢަބްދުލްމަތީން އަޙްމަދު
މ.އުނިމާގެ

ދިވެހި ސަރުކާރުން ހޯދައިދިން ސްކޮލަރޝިޕެއްގެ ދަށުން "ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އާމީ ސިގްނަލް ސެންޓަރ އެންޑް ފޯޓްގޯޑްން"ގައި ޕްރޮގްރާމް އެނަލިސްޓް ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރައްވައި ކޯހުގެ އޮނަރ ގްރެޖުއޭޓްގެ މަޤާމު ހޯއްދަވާފައިވާތީ.