ވޮރަންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް1 ޒަކަރިއްޔާ މަންޞޫރު
ގ.ކަންޒުދޮށުގެ

ދިވެހި ސަރުކާރުން ހޯދައިދިން ސްކޮލަރޝިޕެއްގެ ދަށުން އެމެރިކާގެ "ނޭވަލް އެމްފިބިއަން ސްކޫލް"ގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް  ރިވަރިން އެންޑް ކޯސްޓަލް އޮޕަރޭޝަންސް ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރެއްވުމުގައި އެކޯހުގެ އޮނަރ ގްރެޖުއޭޓްގެ މަޤާމު ހޯއްދަވާފައިވާތީ.