އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް
ގ.ރޯޒަރީ

ސަރުކާރުން ހޯދައިދިން ސްކޮލަރޝިޕެއްގެ ދަށުން ކެނެޑާގެ ޓެކްނިކަލް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ނޯވާ ސްކޯޝިއާގގައި ބެޗްލަރ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރެއްވުމުގައި 1989 ވަނަ އަހަރު ފާސްވި ކުދިންގެ ތެރެއިން ސިވިލް އިންޖިއަނިރިންގގެ ރޮނގުން އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރޮޖެކްޓް ހުށަހެޅި ޠާލިބަކީ ގ.ރޯޒަރީ އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް ކަމަށްވާތީ.