އަލްފާޟިލް އަދުހަމް ނިޔާޒު
ހ.ނިޔާސާ

ސަރުކާރުން ހޯދައިދިން ސްކޮލަރޝިޕެއްގެ ދަށުން "ދަ ޕަޕުއާ ނިއުގިނީ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ" ގައި ޑިޕްލޮމާއިން ސަރވެއިންގ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރެއްވުމުގައި، ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ޠާލިބުގެ މަޤާމު ހޯއްދަވާފައިވާތީ.