އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުނައިފް
ހ.އޯކިޑްމާގެ

ސަރުކާރުން ހޯދައިދިން ސްކޮލަރޝިޕެއްގެ ދަށުން ފީޖީގެ ދަ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ދަ ޕެސިފިކްގައި ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް/ލޭންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރެއްވުމުގައި ފީޖީގެ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ވެލުއޭޝަން އެންޑް އެސްޓޭޓް މެނޭޖްމަންޓުގެ ފަރާތުން 1989 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ޠާލިބަށް ހުށަހެޅި އިނާމު ޙާޞިލުކުރައްވާފައިވާތީ.