އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝިހާމް
ގ.ކުދިރުވާލިގެ

ދިވެހި ސަރުކާރުން ހޯދައިދިން ސްކޮލަރޝިޕެއްގެ ދަށުން ފީޖީގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ދަ ސައުތު ޕެސިފިކްގައި ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް/ޗައިލްޑް ސައިކޮލޮޖީ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރެއްވުމުގައި އެޑިޔުކޭޝަންގެ ރޮނގުން ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރި ކުދިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ޠާލިބާގެ ގޮތުގައި ހޮވި، ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ދޭ ރަން މެޑެލް ޙާޞިލުކުރައްވާފައިވާތީ.