އަލްފާޟިލް ސުހައިލް އަޙްމަދު
މއ.އެވަރބްރައިޓް

ދިވެހި ސަރުކާރުން ހޯދައިދިން ސްކޮލަރޝިޕެއްގެ ދަށުން ސިންގަޕޫރުގެ މެކްނައަރ ވޮކޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓްގައި އާރކިޓެކްޗަރަލް ޑްރާފްޓިންގ ސެޓްފިކެޓް ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރެއްވުމުގައި ސެޓްފިކެޓް އޮފް މެރިޓް ފޮރ އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ޕަރފޮރމަންސް ޙާޞިލުކުރައްވާފައިވާތީ.