އަލްފާޟިލާ ފަރުޒާނާ ޝައުޤީ
މއ.ލައިޓްކޯނަރ

ދިވެހި ސަރުކާރުން ހޯދައިދިން ސްކޮލަރޝިޕެއްގެ ދަށުން ބޮމްބޭގެ އަލީ ޔަވާރ ޖަންގ ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ދަ ހިއަރިންގ ހޭންޑިކެޕްޑްގައި ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިސްއޯޑަރސް ޑިޕްލޮމާ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރެއްވުމުގައި ކޯހުގެ ފަހު އަހަރު އިމްތިޙާނުން އެއްވަނަ ހޯއްދެވުމާއެކު ރަން މެޑެލް ޙާޞިލުކުރައްވާފައިވާތީ.