އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ އިބްރާހީމް
މ.އަލިގާ

ދިވެހި ސަރުކާރުން ހޯދައިދިން ސްކޮލަރޝިޕެއްގެ ދަށުން ފީޖީގެ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީގައި ހޮޓަލާއި ރިސޯޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރެއްވުމުގައި އެ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޠާލިބުކަމުގެ މަޤާމު ހޯއްދަވާފައިވާތީ.