ލާންސްކޯޕްރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް
ގ.ކަނޑިތޮޅިގެ

ދިވެހި ސަރުކާރުން ހޯދައިދިން ސްކޮލަރޝިޕެއްގެ ދަށުން އެމެރިކާގެ ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އާމީ ސިގްނަލް ސެންޓަރާއި ފޯޓްގޯޑްންގައި ކޮމިޔުނިކޭޝަންސް އިލެކްޓްރޯނިކްސް ރޭޑިޔޯ ރިޕެއަރ ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމުގައި މުޅި ކްލާހުން އެއްވަނަ ހޯއްދެވުމާއެކު، ޑިސްޓިންގްވިޝްޑް ގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.