އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޙައިދަރު
މ.ހުކުރަދިގެ

ދިވެހި ސަރުކާރުން ހޯދައިދިން ސްކޮލަރޝިޕެއްގެ ދަށުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދަ ވިކްޓޯރިއާ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެންޗެސްޓަރގައި ބެޗެލަރ އޮފް ޕްލޭނިންގ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރެއްވުމުގައި އެކޯހުގެ ފަހުއަހަރު ހުށަހެޅުއްވި ދިރާސާ މެންޗެސްޓަރ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕްލޭނިންގ ސްކޫލުން އެއަހަރު އެއްވަނައަށް ގޮސްފައިވާތީ.