އަލްފާޟިލާ ރާޝިދާ ޔޫސުފް
މއ.މިލޯނާ

ދިވެހި ސަރުކާރުން ހޯދައިދިން ސްކޮލަރޝިޕެއްގެ ދަށުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެންޗެސްޓަރގައި މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި ޑިސަރޓޭޝަނަށް ދޭ އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.