ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު
މއ.ސިލްވަރސީން

ދިވެހި ސަރުކާރުން ހޯދައިދިން ސްކޮލަރޝިޕެއްގެ ދަށުން އެމެރިކާގެ ސްޓެމްފަރޑް ޔުނިވަރސިޓީގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑިޔުކޭޝަން ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކުރައްވައި ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ) ހޯއްދަވާފައިވާތީ.