އަލްފާޟިލާ ޝަރީފާ މަނިކެ
ހ.އޮށްކަފަގެ

ދިވެހި ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން ހޯދައިދެވުނު ދެއަހަރު ދުވަހުގެ މެޑިކަލް ލެބޯޓަރީ ޓެކްނޮލޮޖީ ކޯސް ޝްރީލަންކާގައި ފުރިހަމަކުރެއްވުމުގައި، އެކޯހުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ކުދިންގެ ތެރެއިން އެއްވަނަ ހޯދާފައިވާތީ.