އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދުދީދީ
ހ.ފުލިދޫގެ

އޭޝިއަން ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރ ފޮރ ޔުނެސްކޯގެ ފަރާތުން 1985 ވަނަ އަހަރު ޓޯކިޔޯގައި ބޭއްވި 10 ވަނަ ފޮޓޯ މަޢްރަޟުން ހ.ފުލިދޫގޭ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދުދީދީ ޚާއްޞަ އިނާމެއް ހޯއްދަވާފައިވާތީ.