އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީމް
ގ.ބްރައިޓްސްޓަރ

އޭޝިއަން ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރ ފޮރ ޔުނެސްކޯގެ ފަރާތުން 1984 ވަނަ އަހަރު ޓޯކިޔޯގައި ބޭއްވި 9 ވަނަ ފޮޓޯ މަޢްރަޟުން ގ.ބްރައިޓްސްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީމް ޚާއްޞަ އިނާމެއް ހޯއްދަވާފައިވާތީ.