އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަބީބު
ގ.ބެންހާގެ

އޭޝިއަން ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރ ފޮރ ޔުނެސްކޯގެ ފަރާތުން 1984 ވަނަ އަހަރު ޓޯކިޔޯގައި ބޭއްވި 9 ވަނަ ފޮޓޯ މަޢްރަޟުންނާއި 1985 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި 10 ވަނަ ފޮޓޯ މަޢްރަޟުން ގ.ބެންހާގޭ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަބީބު ޚާއްޞަ އިނާމެއް ހޯއްދަވާފައިވާތީ.