އަލްޙާފިޡާ އާމިނަތު ޙިޝްމާ އާދަމް
މ.ސަމަރުބްލޫގެ

ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރައްވަން ފެށްޓެވީ 2011 ވަނަ އަހަރު ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރްކަޒާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވެ. 10 ފޮތް ދަސްކުރެއްވި ފަހުން 500 ޙާފިޡުންގެ ކްލާހުން ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިގަތުމުން، ހިތުދަސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ތަންކޮޅެއް ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރައްވައި ނިންމެވީ 2016 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އަދި މުރާޖަޢާ ކުރައްވަން ފަށްޓަވައި، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު. މާތްﷲގެ ހެޔޮ ރަޙްމަތްފުޅުން އެއްވަނަ ދަރަޖައިގައި ސަނަދު ހާސިލު ކުރެއްވިއެވެ.