އަލްފާޟިލް ޔަޛީދު މުޙައްމަދު
ވައިޖެހޭގެ، ގއ.ވިލިނގިލި

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެކްސް ރިވިއުއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި އޭޝިޔާ ޓެކްސް އެވޯޑްސް 2018 ގެ އޭޝިޔާ ޓެކްސް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ދި އިޔަރ 2017 ހާސިލުކުރެއްވުން.