އަލްފާޟިލާ ޝަހުމީނާ ލަބީބު
ބެރެބެދިމާގެ، ސ.ހިތަދޫ

2018 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހު، މެލޭޝިޔާގައި ނިޕޯން ޕެއިންޓުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި އޭޝިޔާ ޔަންގް ޑިޒައިނަރ އެވޯޑް 2017ގެ އިންޓީރިއާ ޑިޒައިން ކެޓަގަރީއިން ޕްލެޓިނަމް އެވޯޑު ހާސިލުކުރެއްވުން.