އަލްފާޟިލް ފަރުޙާން ޢަލީ
އުޑުވިލާ، އއ.މަތިވެރި

ވިލާ ކޮލެޖުން 2017 ވަނަ އަހަރު ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ވިތު އޮނާރސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި،
އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.