އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢިއްފާ އަޝްރަފް
ހ.ރޭ

މެލޭޝިޔާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީން 2017 ވަނަ އަހަރު ބެޗްލަރ އޮފް ލޯސް ވިތު އޮނާރސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.