އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ސާމިޙާ
ގ.ސިނަމާލެ 1 01-13

އެވިޑް ކޮލެޖުން 2016 ވަނަ އަހަރު ބެޗްލަރ އޮފް އަރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި،
އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.