އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ސުހާ
ހ.އަލަނާސިމާގެއާގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން 2015 ވަނަ އަހަރު ބެޗްލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.