އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަލީމް ޙަސަން
ގުލްއަލާގެ، ޅ.ހިންނަވަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން 2017 ވަނަ އަހަރު މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.