އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ހުޝާމް ޢަލީ
ހ.އާޒާދެވާދީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން 2017 ވަނަ އަހަރު މާސްޓަރ އޮފް ކޮމްޕަރެޓިވް ލޯސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.