އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ އަޙްމަދު
ބިއްދޮށުގެ، ފ.ނިލަންދޫ

ވިލާ ކޮލެޖުން 2017 ވަނަ އަހަރު މާސްޓަރ އޮފް ޝަރީޢާ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.