އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ރާބިޢު
ގަލްގާސްގެ، ކ.ދިއްފުށި

ވިލާ ކޮލެޖުން 2017 ވަނަ އަހަރު މާސްޓަރ އޮފް ޝަރީޢާ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.