އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝަޒުރާ
ޕާމްޝޭޑް، ސ.ފޭދޫ

ވިލާ ކޮލެޖުން 2017 ވަނަ އަހަރު މެލޭޝިޔާގެ އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީގެ މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.