އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަރީފު
ނޫރާނީގެ، ރ.އިންނަމާދޫ

އެވިޑް ކޮލެޖުން 2017 ވަނަ އަހަރު މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަލް ލީޑަރޝިޕް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.