އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރަޝީދު
ހިކިފިނިފެންމާގެ، ހއ.ތުރާކުނު

ވިލާ ކޮލެޖުން 2016 ވަނަ އަހަރު
މާސްޓަރ އޮފް ޝަރީޢާ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.